Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży detalicznej towarów, prowadzonej przez AW DESIGNER Anna Wdówka z  siedzibą w Żorach ul. Andersena 3, NIP: 6511720773, Regon: 366018485 za pośrednictwem sklepu internetowego www.awdesigner.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez AW DESIGNER Anna Wdówka z siedzibą w Żorach usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje stosowane w regulaminie  

Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

Dostawa - określa czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.  

Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów oraz który jest wskazany
w sklepie internetowym w Sklepie Internetowym AW DESIGNER Anna Wdówka.  

Hasło - określa ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym
AW DESIGNER Anna Wdówka, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.  

Infolinia – to kontakt telefoniczny i oznacza numer telefonu 0048535264242, pod którym Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą
w celu uzyskania informacji związanej z zawartą Umową sprzedaży 
(w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00). Koszty, które ponosi klient w związku z kontaktem telefonicznym z AW DESIGNER określane są według stawek operatora klienta. Żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych klient nie ponosi.

Pozostały kontakt informacyjny – to Kontakt ze Sprzedawcą mailowo na adres poczty elektronicznej: sklep@awdesigner.pl
(w dni robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00) oraz listownie na adres siedziby AW DESIGNER ul. Andersena 3, 44-240 Żory.  

Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.  

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.  

Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, dzięki której jest możliwość korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.  

Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.awdesigner.pl.  

Towar - oznacza produkt wykonany ręcznie od podstaw i przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży. Natomiast obraz Towaru przedstawiony na stronach Sklepu Internetowego jest wizualizacją jego rzeczywistego wyglądu i ma charakter jedynie informacyjny. Ilość towaru jest ograniczona, są to pojedyncze, limitowane sztuki, które są wykonywane zgodnie z zamówieniem klienta.  

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem, 
a Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego  

2.1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów i zdjęć zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Sprzedawcy.  

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.  

2.3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

2.4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.  

2.5. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

2.6. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się
z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających
z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2.7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

3.1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

3.2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.3 W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu
i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się
w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

3.4. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany
w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienie

4.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni Robocze od godz. 9:00 do godz. 17:00.

4.2. Informacje o towarze (produkcie) w szczególności jego opis, parametry techniczne i użytkowe oraz cena zawarta na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

4.3.Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest ceną brutto, podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.

4.4. Cena towaru uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.5. Cena towaru nie zawiera kosztów dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

4.6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar a następnie rozmiar oraz wzór tkaniny którym jest zainteresowany. Dodaje go do "KOSZYKA". Klient po skompletowaniu całości wybiera sposób dostawy, a także płatności.

4.7.Zamówienie może być przyjęte do realizacji wyłącznie po przesłaniu w zamówieniu wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji zamówienia. AW DESIGNER zastrzega sobie wprowadzenie zmian w zamówieniu, które uzna za stosowne, po uprzedniej konsultacji z klientem. (konsultacja telefoniczna). Wymagane dane zamieszczone są na stronie internetowej.

4.8. Realizacja zamówienia trwa do 10 dni roboczych od daty zaksięgowania przelewu na koncie, przy czym w czas realizacji nie jest wliczony czas dostawy, który jest zależny od podmiotu dokonującego dostawy.

4.9. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony o czym klient zostanie poinformowany przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

4.10. W szczególnych przypadkach ilość Towaru, jaki zakupuje Klient może być ograniczona, o czym Klient jest każdorazowo informowany podczas składania zamówienia.  

4.11. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, rozmiar, wzór tkaniny oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.  

4.12. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w § 4 pkt.4.11, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.  

4.13. Złożenie zamówienia, o którym mowa w § 4 pkt. 4.11 oraz w pkt. 4.12 stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów, będących przedmiotem zamówienia. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy
o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej
i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.  

4.14. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru rozmiar, wzór tkaniny spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób i adres Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny w celu potwierdzenia zamówienia. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.  

4.15. Złożenie zamówienia zgodnie z § 4 pkt.4.14. następuje w czasie rzeczywistym tj., połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.   Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta.

4.16. Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt ze Sprzedawcą.

4.17. Czas Realizacji Zamówienia Towaru wynosi do 7 (siedmiu) Dni Roboczych plus czas dostawy. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się
w momencie zaksięgowania płatności za zamówiony towar i przesyłkę na koncie bankowym Sprzedawcy lub operatora płatności.

§ 5 Płatność  

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:

a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy;
Bank PKO BP S.A. nr rachunku: 75 1020 2472 0000 6002 0517 0990

b) przelew bankowy poprzez zewnętrzny system szybkich płatności;  

5.2. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 3 Dni roboczych.  

5.3. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 pkt.5,2,, Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany przez Klienta oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.  

5.4. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia rzeczy przez Konsumenta w posiadanie lub wskazaną przez niego osobę trzecią drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy lub za pomocą poczty. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

5.5. Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu oraz wysyłanego Klientowi na jego adres e-mail. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.

5.6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia,
w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.

5.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres AW DESIGNER Anna Wdówka ul. Andersena 3, 44-240 Żory.

5.8.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.9.Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów m.in. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

5.10.Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

5.11.Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientom niebędącym Konsumentami.

§ 6 Dostawa

6.1.Sprzedawca udostępnia następujące dostawy towarów: - firma kurierska - poczta polska.

6.2. Przesyłki dostarczane są w sposób wybrany przez Klienta, z zastrzeżeniem, iż dostarczanie Towaru ograniczone jest do form wskazanych przez Sprzedawcę w formularzu Zamówienia oraz w zakładce "Wysyłka".

6.3.Dostawa Towarów dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.4. Dostawy towarów realizowane są w kolejności napływających zamówień, do wyczerpania zapasów materiałów niezbędnych do uszycia produktów.

6.5.Koszt dostawy Towaru pokrywa Klient. Koszt ten obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia oraz opcji dostawy na stronie Sklepu internetowego wybranej przez Klienta. Koszt dostawy doliczany jest do kwoty Zamówienia w podsumowaniu. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT).

6.6.Towar nadawany jest pod adres wskazany w formularzu Zamówienia. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem niezwłocznie, jeżeli źle wypełniony formularz uniemożliwia skuteczne doręczenie Zamówienia.

6.7.Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik ma obowiązek ustalić niezwłocznie protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Przewoźnik powinien zrobić to również na żądanie Klienta, jeżeli twierdzi on, że przesyłka jest naruszona. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klientowi z chwilą jej mu wydania.

§ 7 Reklamacja

7.1.Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsumentowi przysługuje rękojmia w postaci usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

7.2.Reklamacja przysługuje tylko Konsumentom. Strony, Klient niebędący Konsumentem oraz Sprzedawca, wyłączają między sobą rękojmię za wady.

7.3.Reklamacje należy składać pisemnie z podaniem poniższych co najmniej danych: Imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz telefon kontaktowy Klienta, Datę zawarcia Umowy, Przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta, Okoliczności uzasadniające reklamację, Dowód zakupu reklamowanego produktu, na adres pocztowy lub e-mail wskazany w Kontakcie. Klient będący Konsumentem, który chce uzyskać pomoc przy reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

7.4.Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

7.5.W zależności od sposobu złożenia reklamacji przez Klienta, o rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną.

7.6.Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. 

§ 8 Ochrona danych osobowych

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. 
Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

Cel przetwarzania:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie
 • Realizacja Twoich zamówień
 • Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
 • Przesyłanie newslettera

Podstawa przetwarzania:

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Masz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Masz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • Masz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie
 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu
 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie

Możliwość cofnięcia zgody:

 • w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania,
 • żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

8.1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą klienta na przetwarzanie i wykorzystywanie  jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

8.2. Dane osobowe będą przetrzymywane w bazie danych firmy AW DESIGNER Anna Wdówka z  siedzibą w Żorach ul. Andersena 3 wyłącznie dla jej potrzeb. Nie będą udostępniane innym podmiotom, będą przechowywane starannie i będą chronione przed dostępem do nich osób niepowołanych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

§ 9 Postanowienia końcowe

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

9.2. Regulamin wchodzi w życie z momentem publikacji na stronie internetowej Sprzedawcy.

9.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy -
w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

9.4.Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami
i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

9.5. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

9.6. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl